به مناسبت روز حمل و نقل از رانندگان این مجتمع و شرکت حمل و نقل گهربار تقدیر شد.