دوره آموزشی  تعمیرات الکتریکی ماشین  CNC به مدت دو روز در سالن کنفرانس کارخانه نورد برگزار شد.

اهداف اجرای این دوره:

  • آشنایی بااجزای الکتریکی والکترونیکی ماشین های افزارcnc

  • آشنایی بابرنامهladder step7

  • عیب یابی وتعمیرقطعات الکتریکی والکترونیکی ماشین های افزارcnc

  • آشنایی باموتورهایdcوac

  • آشنایی باکنترلرهایclosed loop controlوopen loop control