دوره آموزشی ارتباط موثر با هدف کسب مهارتهای ارتباط موثر و بهبود راندمان کارکنان در سالن کنفرانس جنب واحد IT برگزار شد.

سرفصل ها و محتوای دوره:

  • ضرورت کسب مهارتهای ارتبای درزندگی
  • تعریف ارتباط موثر
  • ضرورت کسب مهارتهای ارتباطی درمدیریت
  • فوایدوپیامدهای ارتباط موثربراساس هرم نیازهای آبراهام مزلو
  • انواع وشاخه های ارتباط موثر
  • ارکان ارتباط و ویژگیهای فرستنده-گیرنده و پیام تاثیرگذار
  • مهارت های عمومی و راهکارهای نفوذدرقلب ایجادمحبوبیت
  • فرامهارت های ارتباطی عوامل برکت و رشد سازمانی