دوره آموزشی هیدرولیک تکمیلی با هدف مهارت پرسنل در شناخت بهتر اتصالات هیدورلیک به مدت دو روز در سالن کنفرانس کارخانه نورد برگزار شد.

سرفصلها و محتوای این دوره:

-آشنایی با انواع شیرهای کارتریجی  استاندارد آنها

- آشنایی با ساب پلیت و انواع استاندارد آن

-آشنایی با انواع بلوک های هیدورلیکی

- آشنایی با انباشتهایهیدرولیکی، علائم خرابی در شیرهای کارتریجی و بلوکهای کنترلی، آشنایی با مجموعه مدوالر در هیدرولیک

- اول عیب یابی شیرهای کارتریجی، اصول نقشه خوانی در مدارات کارتریجی