واحد احیاء در واقع یکی از بخش های میانی فرآیند تولید فولاد محسوب می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این واحد، با استفاده از گاز احیایی، گندله سنگ آهن، احیاء و به آهن اسفنجی تبدیل می گردد. آهن اسفنجی تولیدی نیز جهت شارژ به کوره های قوس الکتریکی بخش فولادسازی ارسال می شود.
واحد احیاء این شرکت با تکنولوژی میدرکس می باشد که در زمان واگذاری طرح فولاد، به صورت ناقص به این بخش خصوصی منتقل شده است و تا کنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.