دوره آموزشی ایمنی عمومی با هدف حفظ سلامت کارکنان در برابر حوادث و افزایش بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کاربه مدت یک روز درمجتمع فولاد بافق برگزار شد.

سرفصل ها و محتوای دوره:

  • خطرات ناشی از انرژي الکتریکی
  • خطرات حریق
  • مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار
  • مهمترین اعمال نا ایمن
  • مهمترین شرایط نا ایمن
  • بهبود شرایط ایمنی و بهداشت کار در کارگاه
  • کنترل هاي پزشکی
  • الزامات کارگران در هنگام کار
  • استفاده از وسایل حفاظت فردي و چگونگی بکارگیري آن