این دوره با هدف آشنایی با اصول بازرسی و انجام pmها و کاهش خرابی ها به مدت سه روز در سالن کنفرانس کارخانه نورد برگزار شد.